mandag 13. mai 2019

VI ØNSKER OSS FLERE MEDLEMMER I BYGDELAGET!

Kunne du tenke deg å bli medlem?


Medlemskap
Årskontingenten for 2019:

 50,- per barn (0-17 år)
150,- per voksen fra 18 år
350,- per familie (uavhengig av hvor mange barn som er under 18 år)

Konto nr. 4270 16 00325


 Vipps. Trykk på "kjøp noe" og søk opp Frakkfjord Bygdelag (vipps nr. 120115)
(Vi foretrekker betaling via nettbank)
Husk også å merke med ALLE navnene innbetalingen gjelder for!
- Styret i Frakkfjord Bygdelagtorsdag 17. januar 2019

Sjøsamisk bosetting i Frakkfjord

Sjøsamisk kompetansesenter har utarbeidet en rapport om Sjøsamisk bosetning i Frakkfjord. Vi er kjent med at stedet har et sjøsamisk innslag, og ønsket å få det nærmere utredet. Spørsmålet har aktualitet i forbindelse med spørsmål om arealbruk. Rapporten belyser den samiske befolkningens historie i Frakkfjord og dels Loppa generelt. Den baserer seg mest på folketellinger og en litteraturgjennomgang for å kartlegge historien.

- Styret i Frakkfjord Bygdelag

tirsdag 13. november 2018

Planbeskrivelse akvakulturanlegg Frakkfjord


Nå har Grieg Seafood kommet med forslag til planbeskrivelse for akvakulturanlegg i Frakkfjord. Forslaget kommer sannsynligvis opp til politisk behandling i Loppa kommune allerede 27.11. 
Kom gjerne med innspill her eller på frakkfjordbygdelag@hotmail.com.


- Styret i Frakkfjord Bygdelag

mandag 23. juli 2018

Referat årsmøte 2018

Referat fra årsmøtet avholdt 21.7.2018 ligger øverst på siden Årsmøte.


- Styret i Frakkfjord Bygdelag

onsdag 4. juli 2018

Høringssvar vedrørede akvakulturanlegg

Styret i Frakkfjord Bygdelag har utarbeidet et høringssvar til Grieg Seafood ved Rambøll vedrørende oppstart av detaljregulering av akvakulturanlegg i Frakkfjord. Dette ble sendt 24. juni 2018, innen fristen.

Se hele brevet i denne lenken.- Styret i Frakkfjord Bygdelag

søndag 1. juli 2018

Årsmøte 2018

Det innkalles til årsmøte i bygdelaget lørdag 21. juli kl 12.00 i Nesset skole / Frakkfjordveien 168.

Dagsorden:
1.     Godkjenning av sakliste og innkalling
2.     Styrets årsberetning
3.     Regnskap, fremlagt i revidert stand
4.     Fastsettelse av medlemskontigent for kommende år
5.     Innkomne saker
a)    Kjøp av Olav-huset
b)    Endring av vedtektene: Forslag om å endre §4 Årsmøte, andre setning, fra ”Årsmøte skal avholdes hvert år innen 30. juli.” til ”Årsmøtet skal avholdes hvert år på lørdag i uke 29.”
6.     Valg av styre
a)    Leder
b)    Nestleder, ikke på valg
c)     Kasserer
d)    Sekretær
e)    Ett styremedlem
f)     En varamann til styre
g)    Medlem til kontroll av regnskap

Leder velges for 2 år i partallsår, nestleder velges for 2 år i oddetallsår, de øvrige medlemmer velges for ett år om ikke annet vedtas av årsmøte.

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må kontingent for foregående år være innbetalt. Nye medlemmer som har betalt inn kontingent før årsmøtet er også stemmeberettiget.

Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet, under punkt 5, må være levert styret i rimelig tid, senest innen 16. juli.

Enkel servering. Årsmøtet etterfølges av Bygdelagsmøte for diskusjon av saker.

Grillfest kl 15.30 på snuplassen ved Storelva, som i fjor. Ta med mat og drikke. Styret ordner med grill klar til bruk og langbord. Ta med sitteredskap. Leker for barna.

Dugnad i år blir oppsetting av venterom ved kaia, tidspunkt tilpasses været, men beregner oppstart samme uke som årsmøtet, og fullføring tirsdag etter årsmøtet.- Styret i Frakkfjord Bygdelag

mandag 25. juni 2018

Renovasjon for hytter og fritidsboliger

Vefas IKS tilbyr renovasjonsordning for hytter og fritidsboliger. Ordningen er frivillig og er basert på kjøp av spesialsekker som blir hentet av renovatøren eller leveres tilrettelagt mottak.

Har du ekstra avfall hjemme, kan du også benytte deg av sekken. Ordningen medfører ingen gast abonnementsavgifter. Sekken er hvit og har et volum på 70 liter.

Prisen er kr. 80,- pr. stk.

Sekken skal kun inneholde husholdnings- avfall i plastposer som er knyttet igjen.

Det er ikke tillatt å kaste farlig avfall som maling, kjemikalier, lakk osv.

Det er heller ikke tillatt med glass eller elektrisk avfall i sekken. Sekker som leveres om bord i Boreal sine båter skal i tillegg ikke inneholde matavfall.

Hvis du benytter sekken ofte pga. mye avfall hjemme, anbefaler vi at du får større avfallsdunk.
Hvor kan sekken kjøpes?

Sekkene kan kjøpes hos Vefas eller på følgende utsalgssteder:

  • Coop Øksfjord
  • Nuvsvåg Dagligvare
  • Bergsfjord Handel
  • Nærbutikken (Thomassen AS) i Sør-Tverrfjord
  • Sandland brygger AS

Hvor kan sekken leveres?

Sekken settes 5 m fra veikant etter renovasjonsruta, og sekken MÅsikres mot vær og vind.

Sekken kan på tirsdager leveres om bord på Boreal sine hurtigbåter på stedene Langfjordhamn, Skavnakk og Loppa Øy.

Se Loppa kommune for mer informasjon,
http://www.loppa.kommune.no/renovasjon-for-hytter-og-fritidsboliger.6130610-18706.html


- Styret i Frakkfjord Bygdelag